หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
www.huaikrod.go.th
นายสมคิด สุธีรชูเกียรติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรด
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยกรด
''จริงใจ มุ่งมั่น เข้าถึงปัญหา
พัฒนาคน พัฒนาตำบลห้วยกรดอย่างยั่งยืน''
เทศบาลตำบลห้วยกรดพร้อมสนับสนุน
ด้านการศึกษาในชุมชนอย่างเต็มที่
วัดกลาง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในชุมชน
สถานีอนามัยห้วยกรด
พร้อมบริการและใส่ใจในสุขภาพของประชาชน
1
2
3
4
5
 
 
 


พัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน


ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน


สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง


สนับสนุนและส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน


ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง


สนับสนุน กิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ
 
 


ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง


ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานทำมากขึ้น


ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า


ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่