หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ห้วยกรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
www.huaikrod.go.th
นายสมคิด สุธีรชูเกียรติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรด
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยกรด
''จริงใจ มุ่งมั่น เข้าถึงปัญหา
พัฒนาคน พัฒนาตำบลห้วยกรดอย่างยั่งยืน''
เทศบาลตำบลห้วยกรดพร้อมสนับสนุน
ด้านการศึกษาในชุมชนอย่างเต็มที่
วัดกลาง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในชุมชน
สถานีอนามัยห้วยกรด
พร้อมบริการและใส่ใจในสุขภาพของประชาชน
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลห้วยกรดประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากผลผลิตทางการเกษตร กรรม และบางส่วนก็มีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพ อิสระ การค้าขาย จึงทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในพื้นที่ไม่ ค่อยแน่นอน ประชาชนส่วนใหญ่นับ ถือศาสนาพุทธ เป็นสังคม เกษตร วิถีพุทธ ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกันใน หมู่บ้าน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบล โดยเฉพาะวัดจันทนา ราม ที่มีหลวงพ่อหินซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์ สิทธิ์คู่บ้านคู่ตำบลห้วยกรด และหลวงพ่อโม อดีตเจ้าอาวาสซึ่ง มรณะภาพไปแล้ว มีชื่อเลื่องลือไปไกล ว่าเป็นเกจิอาจาราย์ผู้มีวาจา ศักดิ์สิทธิ์
 
  ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยกรด ส่วนใหญ่ นับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดและมีวัดเป็นแหล่งที่พุทธศาสนิกชน มา ชุมนุม รวมตัวกันเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาอยู่เสมอดังนั้นวัดจึงมีความสำคัญในลักษณะ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ปัจจุบันมีวัดจำนวน ๕ แห่ง
 
วัดเกาะแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
 
มีพระเพชร กตปุณโญ เป็นเจ้าอาวาส
 
วัดโคกโตนด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
    มีพระใบฎีกาบุญเลิศ ธมมวโร รักษาการแทนเจ้าอาวาส
 
วัดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗
    มีพระอธิการปัญญา เป็นเจ้าอาวาส
 
วัดบำเพ็ญบุญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘
 
มีพระอาจารย์ดอกบัว ธมมปาโร เป็นเจ้าอาวาส
 
วัดจันทนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
    มีพระครูสุวรรณปัจธรณ์ เป็นเจ้าอาวาส
 
 
 
 
 
มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี อำเภอ สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นศูนย์สุขภาพของเทศบาล เป็นผู้ที่มีบทบาท หน้าที่ในการดูแลสุขภาพอนามัย ของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบล ห้วยกรด โดยจัดให้มีบริการด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรค และพื้นฟูสภาพผู้ป่วย มีบุคลากรทางด้าน สาธารณสุขจำนวน ๑๑ คน ได้แก่ หัวหน้าสถานีอนามัย ๑ คน นักวิชาการสาธารณสุข ๑ คน พยาบาลวิชาชีพ ๔ คน พนักงานทันตสาธารณสุข ๑ คน พนักงานช่วย เหลือคนไข้ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน และอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๔๙ คน นอกจากนี้ ยังมีสถานพยาบาลของเอกชนจำนวน ๓ แห่ง ร้านขายยา ๖ แห่ง และ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน ๙ แห่ง
 
  ภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยกรดมีการจัดการศึกษาออก เป็น ๒ ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษา นอกระบบโรงเรียน ให้บริการด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อน วัยเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาที่ ให้บริการได้แก่
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางยายอ้น สังกัดเทศบาล ตำบลห้วยกรด มีครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ๖ คน จำนวนนักเรียน ๑๐๘ คน
  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำเพ็ญบุญ สังกัดเทศบาล ตำบลห้วยกรด มีครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ๒ คน จำนวนนักเรียน ๓๔ คน
  ๓. โรงเรียนวัดจันทน์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับประถมศึกษา มีจำนวน ครู ๑๑ คน นักเรียน ๘๔ คน
  ๔. โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอน ระดับประถมศึกษามีจำนวนครู ๑๒ คน นักเรียน ๒๖๒ คน
 
 
  ๕. โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สังกัดสามัญศึกษาเปิดสอน ระดับมัธยมศึกษามีจำนวน ครู ๒๑ คน นักเรียน ๔๕๕ คน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ศูนย์การถ่ายทอด เทคโนโลยีเกษตร ที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ แห่ง ซึ่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ให้กับ ประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยกรด
 
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยกรด มีป้อมตำรวจซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำป้อมยาม จำนวน ๓ นาย เป็นผู้มีบทบาทในด้าน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของตำบลห้วยกรด เป็นผู้ช่วยเหลือ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : o-๕๖๙๔-๕o๘๘
เทศบาลตำบลห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ๑๗๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๖๙๔-๕๐๘๘ โทรสาร : ๐-๕๖๙๔-๕๐๘๙
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ เทศบาลตำบลห้วยกรด
จำนวนผู้เข้าชม 17,658,574 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10