หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
www.huaikrod.go.th
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยกรด
''จริงใจ มุ่งมั่น เข้าถึงปัญหา
พัฒนาคน พัฒนาตำบลห้วยกรดอย่างยั่งยืน''
เทศบาลตำบลห้วยกรดพร้อมสนับสนุน
ด้านการศึกษาในชุมชนอย่างเต็มที่
วัดกลาง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในชุมชน
สถานีอนามัยห้วยกรด
พร้อมบริการและใส่ใจในสุขภาพของประชาชน
1
2
3
4
5
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยกรด ลงพื้นที่สูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพ [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 54 


ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทร่วมเปิด ถนนสวย ณ หมู่บ้านบางไก่เถื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลห้ [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 52 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยกรดฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อโควิด-19 ในพื้น [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 111 


เทศบาลตำบลห้วยกรดตั้งจุดคัดกรองตลาดเช้าวัดจันทนารามเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโ [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 126 


เทศบาลตำบลห้วยกรดเข้าร่วมประเมินหมู่บ้านสวย ถนนสวย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกรด อำเภอสร [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 104 


เทศบาลตำบลห้วยกรด Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดถนนหมู่บ้านบางไก่เถื่อน หมู่ท [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 103 
 
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลห้วยกรด อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
E-Book ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลห้วยกรด [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 126 
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กัน [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลห้ [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวา่งท่อระบายน้ำพร้อบ่อ [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ขอความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ห [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 86 
ประชาสัมพันธ์ พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบ [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 119 
ประชาสัมพันธ์ วันยาเสพติดโลกตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศของสมัชชาใ [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 165 
ขอความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 98 
ขอความเห็นชอบร่างขอบเขต หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัสท์ติก หมู่ท [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 177 
ขอความเห็นชอบราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัสท์ติก หมู่ท [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 153 
ขอความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 2,4 ตำบลห้วยกรด [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
 
 
 
อบต.ไร่พัฒนา อบต.ไร่พัฒนา ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ไร่พัฒนา อบต.ไร่พัฒนา จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ทต.ห้วยกรด [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำค [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ห้วยกรด กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ทต.ห้วยกรด กิจกรรม [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.เนินขาม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.ห้วยกรด งานป้องกันเทศบาลตำบลห้วยกรดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ตำบลห้วยกร [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หันคา ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สุงอายุลงเบียนเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุรายใหม่ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.เนินขาม ประกาศตรวจรับงานจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ 15 ตำบลเนินขาม บ้านนายลี [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
 
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

น้ำตาลปึก

น้ำตาลโตนด
 
 
 
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด *ด่วนที่สุด* (ทม.ชน.) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 173 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทให้เข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Facebook Live [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการพิจารณาอนุญาตเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาฯ(ทม.ชน.) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการพิจารณาอนุญาตเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาฯ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนฯซึ่งได้รับความเสียนหายจากอุทกภัย(เพิ่มเติม) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19ฯ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 356 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคมฯ [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
เรื่อง การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
การประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS(ด่วนที่สุด) [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
 
 

วัดกลาง
 
 
 
พบเห็นการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดแจ้งเบาะแสในทางลับ กองปราบปราม (สำนักงานตำรวจแ (20 ต.ค. 2564)    อ่าน 39151  ตอบ 440  
แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (18 ต.ค. 2564)    อ่าน 21997  ตอบ 223  
ร้องเรียน (15 ต.ค. 2564)    อ่าน 1325  ตอบ 5  
 
 


 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มี.ค. 2554
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : o-๕๖๙๔-๕o๘๘
เทศบาลตำบลห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ๑๗๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๖๙๔-๕๐๘๘ โทรสาร : ๐-๕๖๙๔-๕๐๘๙
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ เทศบาลตำบลห้วยกรด
จำนวนผู้เข้าชม 10,128,749 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ทต.ห้วยกรด